نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور اداری مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک مورد ارزیابی قرار گرفت

امور اداری مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک مورد ارزیابی قرار گرفتبه گزارش "جلیل زارع" رییس امور اداری ناحیه یک یزد، به منظور بررسی و ارزیابی از عملکرد امور اداری ادارات آموزش و پرورش استان یزد ،کارشناسان امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان با حضور در مدیریت ناحیه یک از نزدیک عملکرد امور اداری این ناحیه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.