نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تمدید دو ماهه بیمه تکمیلی

اطلاعیه تمدید دو ماهه بیمه تکمیلیباسلام وادب خدمت همکاران محترم

ضمن تشکرازشماعزیزان به استحضارمی رساند:

1 -بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان (الف وب)باهمان نرخ حق بیمه وتعهدات تامورخ 31/1/1401تمدیدوکلیه مراکزطرف قراردادتاتاریخ مذکوربه بیمه شدگان خدمات ارائه می نمایند.

2-مقررگردیددرهردوقرارداد"الف" و"ب"کلیه بندهای تعهدات والدین براساس جدول پیوست افزایش می یابد.

3-درقراردادطرح "ب"عضویت جدیدبه شرط ماندن درقراردادسال بعدوانصراف ازبیمه درمان تکمیلی به شرط عدم استفاده ازتاریخ 2/12/1400مقدورمی باشد.

4-درقراردادطرح "الف"فقط انصراف ازبیمه تکمیلی وبه شرط عدم استفاده ازتاریخ 2/12/1400مقدورمی باشد.بدیهی است درطی تمدیددوماهه درخواست افزایش افرادجدیددرقراردادطرح "الف " مقدورنمی باشد.

5-همکاران محترم توجه داشته باشیدکه فقط تاپایان وقت اداری روز11/12/1400فرصت می باشدتافرم های حذف واضافه بیمه تکمیلی را به کارشناسی تعاون واموررفاهی تحویل نمایید.

*درخصوص حذف واضافه درقراردادمذکور(تمدیددوماهه تاپایان فروردین 1401)بعدازپایان زمان اعلام شده به هیچ عنوان فرم هاتحویل گرفته نمی شود.

*فرم حذف بیمه طرح (الف وب )وفرم اضافه کردن طرح "ب"ضمیمه می باشد.

اطلاع رسانی به موقع موردانتظاراست  .

دانلود فرم ها از لینکهای زیر امکان پذیر می باشد: