نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از هنرستان پسرانه طرازی بازدید به عمل آمد

از هنرستان پسرانه طرازی بازدید به عمل آمد


26 بهمن 1395

به منظورارزیابی ازنحوه آموزش مهارت های هنرستانهای کاردانش به شیوه برون سپاری ،معاون آموزشی متوسطه وکارشناس مسئول فنی وحرفه ای وکاردانش ناحیه یک به همراه مسئولین هنرستان کاردانش طرازی ازکارگاه مهارت آموزی رشته جوشکاری وتراشکاری بازدید نموده ودرجریان روندآموزشی قرارگرفتند.