نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از مدارس متوسطه بازدید به عمل می آید

از مدارس متوسطه بازدید به عمل می آیدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک،"رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه و "موسی همتی" کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات این مدیریت از ثبت نام های مدارس متوسطه بازدید به عمل می آوردند.

در این بازدیدها مسئولین با تعدادی از مراجعه کنندگان صحبت و تعداد بیشماری از پرونده های ثبت نامی را بصورت تصادفی بررسی نمودند و در ادامه به همکاران مستقر در آموزشگاه تاکید کردند طبق قوانین و مقررات نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.