نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از ستاد ثبت نام پایه هفتم بازدید به عمل آمد

از ستاد ثبت نام پایه هفتم بازدید به عمل آمدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک،"رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه و "موسی همتی" کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ناحیه یک از ستاد ثبت نام پایه هفتم بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید مسئولین با تعدادی از مراجعه کنندگان صحبت و میزان رضایتشان را از عملکرد ستاد جویا شدند و در ادامه به همکاران مستقر در پایگاه تاکید کردند طبق قوانین و مقررات نسبت به ارائه نامه (ارجاع به مدارس جهت ثبت نام)  اقدام نمایند.