نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی و عملکرد از نحوه فعالیت های شورای بازگشایی مدارس ناحیه یک انجام شد

ارزیابی و عملکرد از نحوه فعالیت های شورای بازگشایی مدارس ناحیه یک انجام شدبه گزارش"اکبر صادقی" کارشناس ارزیابی و عملکرد ناحیه یک و مسئول کمیته ارزیابی پروژه مهر ناحیه، مرحله اول ارزیابی از تمام مدارس  به اتمام رسید. در این ارزیابی ها، 50 ارزیاب بصورت میدانی جهت تکمیل نمون برگ ارزیابی عملکرد از نحوه فعالیت های شورای بازگشایی و رعایت مفاد پروژه مهر ،در هفته اخر مهرماه تمام مدارس را در 17 بند و به صورت عینی و سندی مورد ارزیابی قرار دادند.