نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

((سامد)) سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت


جهت ارتباط مردم با دولت در سراسر کشور(سامد)،

سامانه تلفنی ۱۱۱ و سایت اینترنتی www.saamad.ir

فعال است که همه ایرانیان از سراسر کشور می توانند ایده ها، پیشنهادات، انتقادات، شکایات و درخواست های خود از دولت را از طریق آن مطرح کنند.