نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش بازديد از عملكرد اجرايي ، آموزشي و پرورشي دبيرستان هاي دوره اول دخترانه فاطمه اوليا و پسرانه حسين اوليا

گزارش بازديد از عملكرد اجرايي ، آموزشي و پرورشي دبيرستان هاي دوره اول دخترانه فاطمه اوليا و پسرانه حسين اوليا


30 بهمن 1395

تيم بازديد متشكل از "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه، "خدیجه  پاپوش" كارشناس مسئول آموزش متوسطه اول ، "سیدرضا ملك نيا "كارشناس مسئول امور مشاركتها از دبيرستا ن هاي فاطمه اوليا و حسين اوليا بازديد نمودند .در اين برنامه كه با هدف بررسي عملكرد آموزشگاه در زمينه امور اجرايي ، فعاليتهاي آموزشي و پرورشي صورت گرفت از سيستم امتحانات ، اتوماسيون اداري ، دفاتر و مستندات آموزشي و پرورشي ، وكليه موارد مندرج درمتن توافقنامه طرح و برنامه هاي مدارس متوسطه دوره اول و مدارس هيات امنايي در سال تحصيلي 96-95 بازديد و با عوامل اجرايي آموزشگاه صحبت و تبادل نظر شد . درجريان بازديد در رابطه با كميت و كيفيت برنامه هاي اجرايي از دانش آموزان نيز نظرخواهي شد.