نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی معاونین آموزشی هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش درمحل هنرستان دخترانه کاردانش فردوسیان

3 آذر 1395

گردهمایی معاونین آموزشی هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش درمحل هنرستان دخترانه کاردانش فردوسیان با موضوع "راهکارهای بهبودکیفیت آموزشی" برگزارگردید.

دراین گردهمایی "غلامپور" معاون آموزش متوسطه این مدیریت طرحها و برنامه های حوزه فنی وحرفه ای و کاردانش را توجیه نمود و سپس معاونین در رابطه باموضوع جلسه ، نظرات خودرابیان نمودند. و درپایان "صابری" رییس آموزش و پرورش ناحیه ضمن جمع بندی نظرات و پاسخ به چند سوال توصیه هایی را به معاونین تاکید کرد و از زحمات کلیه همکاران سپاسگزاری نمود.