نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی مدیران مدارس هیأت امنایی استان در ناحیه یک برگزار شد

بیست و هشتم آبان ماه 1395

گردهمایی مدیران مدارس هیأت امنایی با حضور آقای اسماعیل پور کارشناس مسئول امور مدارس هیأت امنایی وزارت آموزش و پرورش و با حضور مسئولین  و کارشناسان اداره کل و نواحی یک و دو یزد در محل دبیرستان هیأت امنایی دخترانه دوره اول شهید صدوقی ناحیه یک برگزار شد.

گردهمایی با سخنرانی آقای "محقق " رئیس اداره مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان آغاز شد.

ایشان ضمن خیر مقدم به مسئولین و مدیران حاضر در جلسه با تأکید بر جذب حداکثری مشارکت مردم در همه حیطه های آموزشی، به ذکر این نکته پرداخت که یکی از اهداف آتی آموزش و پرورش در خصوص این گونه مدارس ضمن کیفیت بخشی آموزشی ،استفاده از مشارکت مردم در اداره این مدارس است. در ادامه کار "عبدالحمید صابری" رییس آموزش و پرورش ناحیه یک و معاونین اداره کل متبوع در خصوص اهمیت وجایگاه مدارس هیئت امنایی به ایراد سخن پرداختند و در ادامه گردهمایی آقای" اسماعیل پور " کارشناس مسئول امور مدارس هیأت امنایی وزارت آموزش و پرورش ، بر لزوم گسترش مدارس مشارکتی در آموزش و پرورش تاکید و به تشریح اهداف، قوانین و ضوابط مدارس هیات امنایی، تشکیل کار گروه نظارت و کیفیت بخشی در نواحی ، شرح وظایف اعضا، رئیس اداره ، معاونین ، کارشناسان آموزش، مشارکتها و...در خصوص مدارس هیت امنایی پرداخت و در پایان به پرسش های مدیران در خصوص ضوابط و پرداخت حق التدریس معلمان این گونه مدارس پاسخ داد.

در پایان این گرد همایی آقای "حاج علی دهقان " معاون پشتیبانی وامور مالی اداره کل به بحث تمرکز زدایی اداره این گونه مدارس از آموزش و پرورش و تشریح اهداف آموزش وپرورش در خصوص اداره مدارس هیات امنایی پرداخت و به ذکر این نکته که یکی از اهداف مدارس هیات امنایی گسترش عدالت آموزشی و توسعه مشارکت مردمی و تقویت سرمایه نیروی انسانی است سخنان خود را پایان برد.این گردهمایی با پاسخ به شرکت کنندگان پایان یافت.