نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کوهیپمایی کارکنان آموزش وپرورش ناحیه یک در پارک کوهستان انجام شد


به گزارش "احمدرضا نادی پور" کارشناس مسئول ضمن خدمت ناحیه، به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم کوهیپمایی کارکنان آموزش وپرورش ناحیه یک در پارک کوهستان انجام شد.