نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات نیمه نهايي و پایانی ميني واليبال دختران در سالن آزادگان برگزار شد

مسابقات نیمه نهايي و پایانی ميني واليبال دختران در سالن آزادگان برگزار شد


6 دی ماه 1395

قهرمانی آموزشگاه سيدگلسرخ در مسابقات ميني واليبال دختران ناحيه

مسابقات نیمه نهايي و پایانی ميني واليبال دختران در سالن آزادگان برگزار شد.در مسابقه پایانی آموزشگاه سيدگلسرخ با پیروزی برابر آموزشگاه آزادمنش به مقام قهرمانی مسابقات دست یافت. پیش از این دیدار و در دیدار رده بندی نیز تیمهای شهيد صدوقي و٢٢بهمن در مقابل هم صف آرایی کردند که در پایان تيم شهيد صدوقي با پیروزی در این دیدار به مقام سومی این مسابقات رسید و کاپ اخلاق نیز به دانش آموزان آموزشگاه ٢٢بهمن اختصاص یافت.

با تشکر از "ملیحه رحیمی" مسئول انجمن والیبال ناحیه که با برنامه ریزی صحیح و نظارت دقیق مسابقات با کیفیت امسال را مدیریت کردند.