نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم متوسطه دوره اول برگزار شد

مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم متوسطه دوره اول برگزار شدبه گزارش "منصوره رحیمی" کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزش متوسطه ناحیه یک، مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی متوسطه دوره اول این مدیریت با حضور گروه های شرکت کننده در پژوهشسرای دانش آموزی برازنده مقدم برگزار شد.

 در این مسابقه شرکت کنندگان در دو بخش عملی و تئوری به رقابت پرداختند و در نهایت تیم منتخب برای شرکت در مرحله استانی معرفی شدند.