نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان نظرخواهي در خصوص فرآيند انتخاب و انتصاب مديران واحدهاي آموزشي

فراخوان نظرخواهي در خصوص فرآيند انتخاب و انتصاب مديران واحدهاي آموزشي


وزارت آموزش و پرورش به منظور استقرار شايسته سالاري در انتخاب نيروي انساني براي مشاغل مديريتي، در نظر دارد، انتخاب و انتصاب مديران واحدهاي آموزشي را در قالب دستورالعملي مشخص، ضابطه مند نمايد.

برخي از ويژگي هاي پيشنهادي مندرج در اين دستورالعمل ، به شرح زير مي باشد:

1- فهرست مدارسي كه به دليل بازنشستگي و يا جابجايي مديران آنها به مدير جديد نيازمند هستند به صورت مستمر در سامانه اي كه به همين منظور طراحي مي شود، با مشخصات واحد آموزشي مربوط درج و به اطلاع همكاران برسد.

2- همكاران واجد شرايط، آمادگي خود را براي پذيرش سمت مديريت مدرسه مورد نظر با درج شرايط خود در سامانه مذكور اعلام نمايند.

3- سامانه مورد نظر به صورت هوشمند، شرايط داوطلبان را با شرايط مقرر تطبيق مي دهد و در صورت انطباق لازم، امتيازات هريك از داوطلبان را محاسبه و فهرست متقاضيان مديريت هر مدرسه را به ترتيب امتيازات آن ها در اختيار قرار خواهد داد.

4- در هر منطقه آموزشي، كميته اي مركب از مسئولين اداري، صاحب نظر پيشكسوت در حوزه مديريت مدارس و يكي از صاحب نظران حوزه دانشگاهي در مديريت آموزشي، شرايط، مدارك و شايستگي هاي داوطلبان را بررسي مي نمايد و تعدادي از داوطلبان را به ترتيب اولويت به رياست منطقه معرفي خواهد كرد.

5- رياست منطقه با ملاحظه پيشنهاد كميته مذكور و عندالزوم بررسي فهرست كليه داوطلبان واجد شرايط، با رعايت ضوابط قانوني و مقرر، نسبت به انتخاب و انتصاب مدير واحد آموزشي اقدام خواهد كرد.

بدين وسيله از دبيران، آموزگاران، مديران و كارشناسان علاقمند دعوت مي نمايد پيشنهادها و نظرات خود را حداكثر تا تاريخ 96/8/10  به پست الكترونيكي shayesteh@medu.ir ارسال نمايند.