نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد با دستور كار هدايت تحصيلي دانش آموزان تشكيل شد

شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد با دستور كار هدايت تحصيلي دانش آموزان تشكيل شددويست و سي و هشتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد با دستور كار هدايت تحصيلي دانش آموزان تشكيل شد.

در اين جلسه اعضاي شورا در خصوص امر هدايت تحصيلي به بحث و تبادل نظر پرداختند و آگاه سازي رسانه ها بخصوص صدا و سيما در اين خصوص را جهت آشنايي خانواده ها با هدايت تحصيلي موثر دانستند.

با توجه به نياز بازار كار به نيروي كار متخصص ، ساخت و توسعه هنرستانها توسط خيرين محترم و آموزش و پرورش را راهكار بزرگي در پيشرفت آينده جامعه دانستند.