نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دويست و سي و هفتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد برگزار گرديد

دويست و سي و هفتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد برگزار گرديددويست و سي و هفتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد به رياست فرماندار یزد برگزار گرديد.

در اين جلسه مسائل مدارس هيات امنايي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نرخ هزينه فعاليت هاي فوق برنامه به تصويب رسيد.

در بخش ديگري از جلسه در خصوص افزايش آمار دانش آموزي در شهرستان و نياز مبرم به ساخت  فضاهاي آموزشي و احتمال دو شيفت شدن تعدادي از مدارس  بحث و تبادل نظر گرديد و استفاده از وجود خيرين مدرسه ساز در كمك به اين موضوع تاكيد شد.