نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی مدیران مدارس هیات امنایی در خصوص دستورالعمل مالی مدارس هیات امنایی

مدارس هیات امنایی تبلور حضور و مشارکت مردم در فرآیند تعلیم و تربیت

به گزارش "سید رضا ملک نیا" کارشناس مسئول امور مشارکتها و شاهد ناحیه یک، در جلسه ای که با حضور رییس اداره مشارکتهای مردمی اداره کل و معاونین و مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزد و مدیران مدارس هیات امنایی تشکیل گردید ، با همفکری مدیران مدارس ، چگونگی اجرای دستورالعمل مالی مدارس هیات امنایی بیان گردید و بر اجرای صحیح دستورالعمل تاکید شد.