نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجيهي مدارس پيشرو برگزار شد.


جلسه توجيهي مدارس پيشرو با حضور مسئولين آموزش و پرورش اداره کا و ناحیه یک و مدير،معاون پرورشي و مشاور مدارس پيشروي نواحي يك و دو و مهريز ،در محل سالن اجتماعات ناحيه يك برگزار شد.

در ابتدای جلسه پس از قرائت قرآن "علي سرداري" معاون پرورشي اداره كل به هدف طرح كه پرورش افراد براي يك زندگي موفق در راستاي ايجاد جامعه اي موفق و پيشرو و راهكارهايي جهت ايجاد مدرسه اي مطلوب و شاد پرداخت. "حميده رادپور" رييس اداره مشاوره توضيحات جامع در خصوص دستورالعمل و محتواي آموزشي و پيشنهاداتي در زمينه اجراي هر چه بهتر طرح مدارس پيشرو ارائه داد و در پايان همكاران نطرات و پيشنهادات خود را ارائه دادند.

مدارس پيشرو مدارسي هستند كه كاركرد خود را با توجه به نيازهاي جامعه و دانش آموزان تغيير مي دهند و توجه به تمامي ابعاد وجودي دانش آموزان اهميت زيادي دارد هدف، نيروي انساني كارآمدي است كه خلاق،كارآفرين،اميدوار،هدفمند و ياري رسان باشد و ساير افراد را نيز به اين سمت سوق دهد.

مفهوم مدارس پيشرو شامل:

پويايي: نيرويي كه سير حركت و جهت پيشرفت را تعيين مي كند.

ياري رساني: كمك به ديگران كه نشان دهنده رشد احساس مسئوليت ،نظم و تعهد و ساير ارزشهاي انساني است

شادكامي:زمانيكه نيازهاي فرد برآورده شده و به چيزهاي مورد علاقه اش دست پيدا مي كند احساس شادي در او پديد مي آيد

رضايت مندي : احساس فرد در مورد عملكرد و شرايط زندگي خود و ارزيابي سلامت و بهزيسي مي باشد.

ورزيدگي و ورزش :  موجب فعاليت و تلاش و اثرات جسماني مثبت و تقويت اراده دانش آموزان شده و به جنگ تنبلي و بي حوصلگي مي رود.

تمام فعاليتها با تاكيد بر مثلث ( مديريت و رهبري اولياي مدرسه،محوريت و فعاليت دانش آموزان و مشاركت و پشتيباني خانواده ها  ) صورت مي گيرد.