نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جذب واجدين شرايط حق التدريس

جذب واجدين شرايط حق التدريسبا توجه به بخشنامه اداره کل متبوع مبني بر جذب واجدين شرايط حق التدريس، به اطلاع واجدين شرايط ذيل مي رساند جهت تشكيل پرونده به اموراداري اين مديريت مراجعه نمايند.

1-نيروهاي پيش دبستاني:

افرادي كه از سال 1379 تا قبل از سال 1391 با يكي از مراكز پيش دبستاني دولتي يا كلاس هاي پيش دبستاني ضميمه مدارس دولتي، همكاري داشته اند و برابر اسناد و مدارك ثبت و احراز شده از حساب دولتي (حساب مدارس دولتي) يا اعتبارات دولتي حق الزحمه دريافت نموده اند.

2-نيروهاي خريد خدمات آموزشي:

افرادي كه طي سالهاي تحصيلي 1387-1388 و يا 1388-1389 با دارا بودن مدرك دانشگاهي از طريق شركتهاي خدمات آموزشي با اداره كل آموزش و پرورش قرارداد مستقيم داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتي دريافت نموده اند.

3-نيروهاي حق التدريس غيرمستمر:

افرادي كه از سال 1379 تا قبل از سال 1391 با داشتن كد پرسنلي در مدارس دولتي به عنوان حق التدريس آزاد همكاري داشته اند و حقوق خود را از اعتبارات دولتي دريافت نموده اند.

4-آموزشيار:

فردي است كه با رعايت ضوابط و مقررات آموزشي و اداري با مجوز گزينش، گواهي آموزش تدريس بدو خدمت و كد پرسنلي بين سالهاي 1379 تا قبل از سال 1392 با نهضت سواد آموزي همكاري داشته اند.

5-آموزش دهنده مستمر:

آموزش دهندگاني كه از سال 1379 تا قبل از سال 1392 با نهضت سواد آموزي همكاري داشته اند و حداقل دو دوره بصورت مستمر و هر دوره حداقل 2 نفر و بيشتر را تحت پوشش داشسته اند.

دقت فرمایید فقط طبق شرایط بالا امکان تشکیل پرونده می باشد