نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مهندس آذرکیش مدیرکل دفتر آموزشی دوره دوم متوسطه کاردانش وزارت از هنرستان طرازی


به گزارش"مهندس نقدی" مدیر هنرستان طرازی، مهندس "آذرکیش" مدیرکل دفتر آموزشی دوره دوم متوسطه کاردانش وزارت با همراهی آقایان "حاج محمود زارع" معاون آموزش متوسطه اداره کل،"مهندس قلع گر" رئیس دفتر فنی وحرفه ای و کاردانش استان،"زارع" کارشناس مسئول کاردانش استان از هنرستان جوار کاخانه ای شهرک صنعتی و کارگاههای برون سپاری شهرک بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید از مکانهای پیشنهادی شرکت صنایع کوچک جهت ایجاد دفتر همکاریهای هنرستان با شهرک صنعتی بازدید به عمل آمد و در جلسه ای پیرامون همایش کشوری هنرستانهای جوار با بخش صنعت ومعدن وصنایع کوچک تبادل نظرگردید.