نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش از دبستان دخترانه قمی و هنرستان کابل های شهید قندی

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش از دبستان دخترانه قمی و هنرستان کابل های شهید قندیبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک ، طی دو روز "عباسعلی دانافر"مدیرکل آموزش و پرورش استان با همراهی مدیر و معاونین مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک از هنرستان کابلهای شهید قندی و دبستان دخترانه قمی بازدید به عمل آوردند. در این بازدیدهای از فضاهای فیزیکی آموزشگاه ها بازدید به عمل آمد و مدیران گزارشی از فعالیتهای اجرایی خود و مشکلاتی که در اکثر آموزشگاهها مشهود می باشد را بیان وبه تفسیر آنها پرداختند.