نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از جلسه امتحانات متوسطه دوره اول شهید مهدی زاده

بازدید از جلسه امتحانات متوسطه دوره اول شهید مهدی زاده


هشتم خرداد 1395

بازدید از جلسه امتحانات  توسط " عبدالحمید صابری " مدیر آموزش و پرورش ناحیه