نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ازدوره ضمن خدمت سفیران سلامت بازدید به عمل آمد

سی ام مردادماه 1395

بازدید معاون دانشگاه شهید صدوقی ، سرپرست مرکزبهداشت شهرستان یزد ، معاون تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش و پرورش، رئیس کلینیک فرهنگیان ،مدیرآموزش وپرورش ناحیه یک و همراهان دوره ضمن خدمت طرح سفیران سلامت (خودمراقبتی )دردبیرستان دوره اول برازنده مقدم